FOTO: iStock foto

Avtor/-ica: Mag. Katarina Primožič Ramoveš in Žiga Zore

Potrebe na trgu dela lahko rešujejo tudi seniorji

Potrebe na trgu dela so v EU merilu večje od dejanskih možnosti: bodisi ni potrebnih znanj, bodisi je ljudi dejansko premalo glede na zahteve gospodarstva. V tem članku se avtorja osredotočava na pomembno skupino ljudi, ki razpolaga z ogromno znanja in izkušenj ter je običajno spregledana. Tudi na državnem nivoju so seniorji – upokojenci prepoznani kot pomemben vir pomoči, s katerim se želi nasloviti in zagotoviti podporo trgu dela.

Pomanjkanje kadra na trgu dela

Več kot 50% delodajalcev po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS [1] sporoča, da se sooča s pomanjkanjem kadra, tudi sicer beležimo zgodovinsko izredno visoko raven zaposlenosti pri nas in v svetu. Posledično se postopki zaposlovanja bistveno podaljšujejo. Močni so pritiski na rast plač – delodajalci javljajo, da so alarmantno dvignili plače. Pomanjkanje ustreznih kadrov je najpogosteje privedlo do nadurnega dela (skoraj 50% delodajalcev), kar lahko vodi v preobremenjenost obstoječega kadra. Slednje lahko vpliva tudi na nivo zadovoljstva in zavzetosti obstoječih zaposlenih, kar posledično vpliva na učinkovitost pri delu, še dodatno vrši  pritisk na plače,  vse pa lahko rezultira v začaranem krogu, ki ima negativen vpliv na vrsto področij oz. deležnikov (podjetja / zaposleni / trg dela / gospodarstvo / …). Nekateri delodajalci so problematiko iskanja ustreznega kadra reševali z outsourcingom, kar poglablja prekarne oblike zaposlovanja, kar pa ponovno vpliva na razkorake na trgu dela.

Obrnimo se po pomoč seniorjem

Kadrovska funkcija lahko oblikuje pomemben kanal »kadrovanja«: upokojeni zaposleni – seniorji. Veliko je oseb, ki iz različnih osebnih razlogov in motivov želijo ostati aktivne in ustvarjati tudi po izpolnitvi pogojev za starostno in predčasno upokojitev [2]. Slovenski sistem sicer ne dopušča situacije, da bi uživali pravico do polne pokojnine ter obenem opravljali delo, predvideva pa nekaj izjem, ko to zakonodaja eksplicitno dovoljuje. Generalno obstajata dva krovna načina, da seniorji ostanejo delovno aktivni:

 • uveljavljanje pravice do delne pokojnine iz naslova reaktivacije (npr. zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samozaposlitev, ustanovitev podjetja etc.)
 • delo upokojencev, ki ne vpliva na pravico do pokojnine: začasno in občasno delo upokojencev, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, funkcija družbenika, prokurista, poslovodne osebe, delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi.

Kadrovska funkcija lahko pomaga seniorjem najti poti, da ostanejo delovno aktivni, ob tem pa tudi organizaciji, v kateri deluje, pomaga najti izhod iz “začaranega kroga” oz. nadomestiti manjko delovne sile, zmanjšati pritiske na plače in količine nadur. Z oblikovanjem »seniorskega talent poola« lahko kadrovska funkcija pomembno naslavlja ohranjanje pomembnega nivoja zadovoljstva in zavzetosti obstoječih zaposlenih ter s tem ohranjanja konkurenčne prednosti organizacije – s konkretnimi izkušnjami in znanjem (tudi seniorjev).

Vir: iStock foto

Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela

Državni zbor RS je v začetku leta sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela [3]. Z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela se rešuje posledice obsežne bolniške odsotnosti zaposlenih ter odsotnosti zaradi odrejenih karanten tako zaposlenih kot njihovih družinskih članov. Tako nastale odsotnosti, ki se izražajo v pomanjkanju delovne sile, se lahko začasno omili s povečanim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

ZUTD določa, da lahko začasno ali občasno delo upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. Ne glede na navedeno lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

Z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1) pa se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur.  Ta ukrep bo veljal do 31. decembra 2022.

Prednosti za delodajalce

Kaj so torej ključne prednosti, da se delodajalci odločijo za reaktivacijo svojih bivših sodelavcev, ki so se že upokojili ali poiščejo kader med seniorji, na primer preko platforme SeniorDela. V nadaljevanju podajava pregled predlogov [4], kako lahko delodajalci izkoristijo omenjeno spremembo v zakonodaji in reaktivirajo seniorje ter tako naslovijo morebitne interne vrzeli:

 1. naslovijo in rešujejo posledice obsežne bolniške odsotnosti zaposlenih
 2. naslovijo in rešujejo posledice odsotnosti zaradi odrejenih karanten tako zaposlenih kot njihovih družinskih članov
 3. spodbudijo medgeneracijsko sodelovanje ter raznolikost v delovni sredini z vključevanjem povezovanjem novih generacij
 4. zagotovijo prenos znanj in mentorstvo ter podporo v procesih odločanja, saj imajo seniorji ogromno izkušenj in širši pogled
 5. zagotovijo postopnost prehoda v polno upokojitev ter tako pomagajo seniorjem, ki še ne želijo popolnoma odklopiti
 6. zagotovijo usmerjeno mentorstvo mlajšim, novo zaposlenim in tako razbremenijo redno zaposlene
 7. zagotovijo ponoven vstop na trg dela in ponovno aktivacijo skupine ljudi, ki so se pri delodajalcu že upokojile, ki že imajo znanje in izkušnje ter tako lahko v najkrajšem možnem času naslovijo pomoč delodajalcu
 8. ni stroškov selekcije
 9. ni stroškov uvajanja in on-boardinga, v kolikor gre za seniorja, ki je deloval na področju dela, kjer obstaja manko
 10. naslovijo morebitne težnje po uvajanju bolj fleksibilnih oblik zaposlitve redno zaposlenih s pomočjo seniorjev
 11. pridobijo partnerje, ki so zanesljivi in odgovorni
 12. naslovijo morebitne težnje po uvajanju dodatnih odsotnosti redno zaposlenim iz naslova krepitve fleksibilnosti v okviru certifikatov Družini prijazno podjetje ali Družbeno odgovoren delodajalec s pomočjo seniorjev.

Vir: Freepik.com

Začasno in občasno delo je fleksibilno

Pri začasnem ali občasnem delu seniorjev ni določenih omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela po vrstah dela, tako da se lahko opravljajo vse vrste dela. Posebnost je, da to razmerje vsebuje elemente delovnega razmerja. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja: o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o delovnem času, odmorih in počitkih ter o odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

S sklenitvijo pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela se med delodajalcem in upokojencem sicer vzpostavi civilnopravno pogodbeno razmerje, vendar pa lahko delo na tej podlagi; v nasprotju s podjemno, avtorsko oziroma drugo pogodbo civilnega prava, na podlagi katere se opravlja določeno delo; vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V slednjem se torej začasno ali občasno delo razlikuje od dela po na primer podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor nista podrejena naročniku tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo, če takšno delo vsebuje elemente delovnega razmerja, se lahko v okviru inšpekcijskega postopka delodajalcu naloži, da z izvajalcem sklene delovno razmerje za nedoločen čas. Opravljanje začasnih in občasnih del za upokojence predstavlja možnost opravljanja del v primerih, ko pogodb civilnega prava ni dopustno sklepati, ker delo za naročnika vsebuje elemente delovnega razmerja; to je prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca, osebno in nepretrgano opravljanje dela za plačilo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca [5].

Začasno in občasno delo upokojencev

Vsi upokojenci, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni, so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. Omenjena dela upokojencem omogočajo ponoven vstop na trg dela in njihovo ponovno aktivacijo, s čimer si ohranijo družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje. Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, zagotavljajo možnosti za dodatni zaslužek [6].

Dejstvo je, da spoštovanje in cenjenje raznolikosti vodi k pridobivanju svežih pogledov in idej. Hkrati poveča in obdrži ter ohranja znanja, izkušnje in strokovnost obstoječih zaposlenih. Načrtno ohranjanje raznolikosti – tudi generacijske, hkrati pripomore k spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in prilagodljivosti razmeram na trgu ter iskanju novih priložnosti, pristopov in poslovnih priložnosti. Kadroviki imamo priložnost, da procese naslavljanja potreb po delu, reševanja vrzeli, pridobivanje talentov kot tudi implementacije novih pristopov v organizaciji dela, naslovimo tudi s pomočjo seniorjev.

Članek objavljen v HR&M reviji, avg/sep 2022, št. 41, letnik 8.

 

Avtorja:

Mag. Katarina Primožič Ramoveš

 • Direktorica področja ljudje in kultura v NIL d.o.o.
 • Strokovna podpora portalu https://seniordela.si/
 • Prostovoljka v mednarodni organizaciji Toastmasters International

Žiga Zore

 • Strokovni sodelavec za razvoj kadrov in organizacije v Skupina Salus
 • Coach in mentor
 • Strokovna podpora portalu https://seniordela.si/

_____________________________________________________________________________

[1] Glej tudi: https://www.ess.gov.si/_files/15110/trg_dela_marec_2022.pdf in https://www.ess.gov.si/_files/14807/Porocilo_Napovednik_zaposlovanja_2021_jesen.pdf ter podobni viri ZRSZ.

[2] Glej tudi:  Prof. dr. Ana Krajnc: Delo, delovanje in učenje – temeljne lastnosti ljudi, tudi upokojencev, objavljen na https://seniordela.si/delo-delovanje-in-ucenje-temeljne-lastnosti-ljudi-tudi-upokojencev/.

[3] Glej: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0552/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-podporo-trgu-dela-ziuptd1.

[4] Predlogi so naslovljeni in zbrani tudi v okviru fokusne skupine – moderiranega panela članov Toastmasters business club Slovenia z dne 18.4.2022.

[5] Vir: https://www.gov.si/teme/zacasno-in-obcasno-delo-upokojencev/

[6] Vir: https://www.gov.si/teme/zacasno-in-obcasno-delo-upokojencev/

Share This