Oblike
dela

Veliko je oseb, ki želijo ostati aktivne in ustvarjati tudi po izpolnitvi pogojev za starostno in predčasno upokojitev.

Slovenski sistem sicer ne dopušča situacije, da bi uživali pravico do pokojnine ter obenem opravljali delo, predvideva pa nekaj izjem, ko to zakonodaja eksplicitno dovoljuje.

Generalno obstajata dva krovna načina, da ostanete delovno aktivni:

1. Uveljavljate pravico do delne pokojnine iz naslova reaktivacije (npr zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samozaposlitev, ustanovitev podjetja etc)

2. Izkoristite opcije za delo upokojencev, ki ne vplivajo na vašo pravico do pokojnine.

V nadaljevanju podajamo pregled možnih načinov dela za delo upokojencev, ki ne vplivajo na pravico do pokojnin ter zagotavljajo dodaten zaslužek poleg pokojnine:

a) Začasno in občasno delo upokojencev

b) Osebno dopolnilno delo

c) Kratkotrajno delo

č) Funkcija družbenika, prokurista, poslovodne osebe

d) Delo po avtorski pogodbi

e) Delo po podjemni pogodbi

E

Oblika dela upokojenca

a) Začasno in občasno delo upokojencev

b) Osebno dopolnilno delo

c) Kratkotrajno delo

Vsebina

Ni določenih omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela po vrstah dela, tako da se lahko opravljajo vse vrste dela. Posebnost je, da to razmerje vsebuje elemente delovnega razmerja.

Občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju, vzdrževanje zunanjih površin, občasna pomoč pri kmetijskih delih, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego, občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
bčasno prevajanje ali lektoriranje, občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.
POZOR!
Zgoraj navedena dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi.
Pomeni pomoč družinskih članov v primeru, ko se v podjetju srečujejo s povečanim obsegom dela.

Omejitve glede višine zaslužka

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v RS. V obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 višina urne postavke ne sme biti nižja od 6,92 EUR, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2023 ne sme presegati 10.346,52 EUR.

Prihodek v polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji iz preteklega koledarskega leta. Za leto 2020 ta znaša 3400,50 EUR. V primeru, da znesek presežete, se morate registrirati kot samostojni podjetnik.

Ne prejmete plačila, delodajalec pa vam lahko povrne stroške prevoza.

Omejitve glede števila delovnih ur

Max 60 ur v koledarskem mesecu, izjemoma do 3x letno opravi tudi 90 ur v koledarskem mesecu, pri čemer lahko seštevek vseh ur opravljenega začasnega in občasnega dela znaša največ 720 ur v koledarskem letu; v odvisnosti od števila zaposlenih pri delodajalcu

Ni določene omejitve glede števila ur opravljenega dopolnilnega dela.

Največ 40 ur mesečno.

Davčni vidik

Dohodek se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in vpliva na izračun dohodnine.

Dohodek se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in vpliva na izračun dohodnine prihodek je obdavčen z dohodnino.

Ni zaslužka tako ni vpliva na dohodnino.

Prispevki

Delodajalec mora plačati dajatev v višini 25 % in jo obračunati na posebnem obračunu davčnemu organu ter plačati dajatev najpozneje na dan izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela;
v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2023 znaša 5,23 evrov), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ (6,36 %).

Plačati je potrebno prispevke: višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 8,41 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,40 eura, skupaj torej 10,81 eura.

Osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo je treba pred začetkom dela prijaviti pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije v zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in plačevati prispevek v višini 5,46 evra /mesečno (2022).

Podlaga

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela

Osebno dopolnilno delo morate priglasiti AJPES-u. Za osebno dopolnilno delo je bistveno, da posameznik sam opravlja priglašena dela v okviru osebnega dopolnilnega dela. Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki znaša 10,81 eura.

Ni treba sklepati pogodbe, delodajalec vas mora voditi v evidenci o opravljenem kratkotrajnem delu, katero dnevno podpišete ob začetku in zaključku opravljanja dela.

Pravna podlaga

Zakon o urejanju trga dela & zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela 2023.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

E

Oblika dela upokojenca

č) Funkcija družbenika, prokurista, poslovodne osebe

d) Delo po avtorski pogodbi

e) Delo po podjemni pogodbi

Vsebina

V primerih pridobitve statusa družbenika, status prokurista, statusa družbenika in statusa prokurista, ali statusa poslovodne osebe (direktorja), tak status ne vpliva na višino pokojnine.

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku. Ta pa se zaveže, da bo avtorju za to plačal honorar. Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu je pogodba, s katero se podjemnik zaveže opraviti določen posel. To je lahko na primer izdelava ali popravilo kakšne stvari, telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal.

Omejitve glede višine zaslužka

Ni omejitev v znesku zaslužka.

Ni omejitev.

Ni omejitev.

Omejitve glede števila delovnih ur

Ni omejitev v številu ur dela.

Ni omejitev.

Ni omejitev.

Davčni vidik

V odvisnosti od vrste zaslužka se upošteva ustrezna davčna zakonodajaV odvisnosti od vrste zaslužka se upošteva ustrezna davčna zakonodaja.

Dohodek se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in vpliva na izračun dohodnine (25 % od dohodka zmanjšanega za
prispevke delojemalca in normirane stroške)

Dohodek se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in vpliva na izračun dohodnine (25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca in normirane stroške)

Prispevki

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni predvideno.

Osebo, ki opravlja delo po avtorski pogodbi je potrebno vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5. in 12. točka 17. člena ZZVZZ).

Osebo, ki opravlja delo po podjemni pogodbi je potrebno vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5. in 12. točka 17. člena ZZVZZ). Podjemnik mora plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5% in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6.36% bruto zneska pogodbe. Naročnik pa mora obračunati 8,85% prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53%.

Podlaga

Veljajo pravila gospodarskega prava

Avtorska pogodba

Podjemna pogodba

Pravna podlaga

ZGD

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah

Obligacijski zakonik